506 241 248

08-559 26 301

e-mail:

office@regrafo.com

 

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Regulamin strony internetowej

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.    Biuro tłumaczeń Regrafo Translations, dostępne pod adresem internetowym www.regrafo.com, prowadzone jest przez Jerzy Tonaczew, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jerzy Tonaczew Regrafo Translations, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 894 284 22 17, REGON 021213923.

 

2.    Niniejszy Regulamin skierowany jest do korzystających z usług biura i określa zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem strony internetowej.

 

§ 2

Definicje

 

1.    Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą usługi umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.    Sprzedawca usługi - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jerzy Tonaczew Regrafo Translations, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 894 284 22 17, REGON 021213923

3.    Klient - każdy podmiot składający zamówienie zakupu usług za pośrednictwem strony internetowej.

4.    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.    Strona internetowa - strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę usług pod adresem internetowym www.regrafo.com

6.    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach strony internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.    Regulamin - niniejszy regulamin strony internetowej.

8.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia lub za pomocą poczty elektronicznej i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi lub Usług ze Sprzedawcą usług.

9.    Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy.

10.  Usługa - dostępna na Stronie internetowej usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Usług zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą usług za pośrednictwem Strony internetowej. Przez Umowę Sprzedaży usługi rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.    Adres Sprzedawcy: Regrafo Translations, ul. Henryka Dąbrowskiego 70/3,
41-500 Chorzów

2.    Adres e-mail Sprzedawcy: office@regrafo.com

3.    Numer telefonu Sprzedawcy: 32 345 0071

4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 16 1020 2313 0000 3102 0467 3887

5.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 0900-1800

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do składania zamówień na usługi, niezbędne są:

a.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Edge

b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.     włączona obsługa plików cookies,,

d.    zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.    Składanie zamówień przez Klienta na oferowane usługi znajdujące się w asortymencie Strony internetowej możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.     Ceny podane na Stronie internetowej są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

4.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Usługę oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Strony internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.    Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana na Stronie internetowej w opisie Usługi.

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.    Skorzystać z formularza na stronie http://www.regrafo.com/Ceny

2.    wybrać Usługę będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij” (lub równoznaczny);

3.    Zlecenia można składać bez konieczności rejestracji;

4.    W celu złożenia Zlecenia należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.    kliknąć przycisk “Wyślij”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6.    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.    Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b.    Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c.     Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Henryka Dąbrowskiego 70/3, 41-500 Chorzów

2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.    Płatność przy odbiorze

b.    Płatność za pobraniem

c.     Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d.    Płatności elektroniczne

e.    Płatność kartą płatniczą.

3.   Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod
     płatności znajdują się za stronach Sprzedawcy usługi.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w na stronie internetowej zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.    W przypadku wyboru przez Klienta:

a.    płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w trybie przedpłaty.

b.    płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c.     płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki.

4.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.    A W przypadku zamówienia Usług o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Usług o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania wykonania Usług częściami lub też dostarczenia wszystkich Zleceń po skompletowaniu całego zamówienia.

6.    Początek biegu terminu dostawy Usług do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.  W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Usługi, Usługa będzie gotowa do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8.   Dostawa Usług odbywa się do wszystkich krajów świata nie objętych embargiem..

 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.    Konsument lub Klient nie może odstąpić od Umowy po jej zawarciu jeśli Umowa obejmuje jedno Zlecenie.

2.    W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Zleceń, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, Konsument lub Klient może wycofać część Zleceń jednak w terminie nie krótszym  niż 14 dni przed upłynięciem terminu realizacji Usługi.

3.    W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Usług przez czas oznaczony, termin wskazany w ust. 2 biegnie od przyjęcia pierwszej z Usług.

4.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.    Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

6.    W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.    Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wykonana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

c.     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

d.    o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

 

1.    W przypadku dostarczenia wadliwej  Usługi Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

2.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy Usług.

3.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.     Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe na Stronie internetowej

 

1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej jest Sprzedawca usług.

2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Strony internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.    W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.    W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

c.   Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Stronę internetową zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/